سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حامد جوادی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
علی آذری نصرآباد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بیرجند
سید مهدی خبیری – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه در سال 1385 آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگا ه آزاد اسلامی بیرجند به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید . در این تحقیق تیمارها شامل چهار تاریخ کاشت 15، 30 فروردین و 15 ، 30 اردیبهشت به عنوان فاکتور اصلی و سه تراکم شامل 5/5، 8/3 و 16/6 بوته در متر مربع به عنوان فاک تور فرعی بودند . در این مطالعه صفاتی مانند تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه و عملکرد دانه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر چین بر صفاتی مانند تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول و عملکرد دانه معنی دار بود و تمامی این صفات در چین دوم بیشترین بود. اثر تاریخ کاشت و اثر متقابل تاریخ کاشت × چین بر تمامی صفات مورد مطالعه معنی دار بود. تأخیر در کاشت باعث کاهش تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول و وزن هزار دانه شد . اثر تراکم و اثر متقابل تراکم× چین بر تعداد دانه در کپسول و عملکرد دانه معنی دار بود به طوری که افزایش تراکم باعث کاهش تعداد دانه در کپسول و افزایش عملکرد دانه شد . اثر متقابل تاریخ کاشت × تراکم بر تعداد کپسول در بوته و عملکرد دانه معنی دار بود . اثر متقابل تاریخ کاشت × تراکم × چین بر تعداد کپسول د ر بوته ، تعداد دانه در کپسول و وزن هزار دانه معنی دار بود . با تأخیر در کاشت عملکرد کل دانه کاهش یافت . اثر تراکم بر عملکرد کل دانه معنی دار بود به طوری که افزایش تراکم باعث شد عملکرد کل دانه 68/64 درصد افزایش یابد . اثر متقابل تاریخ کاشت × تراکم بر عملکرد کل دانه معنی دار نبود . براساس نتایج حاصل از این پژوهش جهت دستیابی به حداکثر عملکرد دانه می توان از تاریخ کاشت 15 فروردین و تراکم 16/6 بوته در متر مربع استفاده نمود.