سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد جعفری – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
شیما نیکو – کارشناس ارشد بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
احمد صادقی پور – کارشناس ارشد بیابانزدایی ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

در کشور ایران در حدود سیزده میلیون هکتار پهنه های ماسه ای وجود دارد که در حدودپنج میلیون هکتار از آن فعال بوده و سالانه علاوه بر فرسایش بادی مشکلات فراوانی را برای جاده ها شهرها و تاسیسات به وجود میآورد لذا از سالیان فبل برنامه تثبیت آنها شروع شده، بخشی از این تپهها با صرف هزینههای سنگین توسط سازمانهای ذیربط تثبیت شده و عرصههای زیادی تحت پوشش جنگلهای دست کاشت و گیاهان مرتعی قرارگرفته است . از آنجاکه بخشعمدهای از فعالیتهای تثبیت ماسه های روان و بیابانزدایی از سال 1344 تا کنون با استفاده از گونه تاغ نهالکاری و بذرکاری میشود، لزوم شناخت هر چه بیشتر از ارتباطات و تاثیرات این قبیل فعالیت ها بر خصوصیات خاک و محیط اطراف آن که تا کنون سطحی بیش از دو میلیون هکتار را تحت پوشش قرارداده است امری ضروری است ).4) افخمالشعرا (1374) اثر تاغ درتغییروضعیت گیاهان زیراشکوب تاغزارهای جنوبخراسان راموردمطالعه قرار دادند . آذرنیوند و همکاران (1382) نقشپوششگیاهیتاغ در تثبیت و اصلاحماسهزارها درمنطقهکاشانرا موردبررسی قراردادند . براین اساس هدف از این تحقیق بررسی اثرات تاغکاری بر خصوصیات فیزیکوشیمیاییخاک، پوشش گیاهی و مهار فرسایشبادی در یکی از مناطقیکه بمنظور مهارفرسایش بادی عملیات تاغکاریدر آن انجام شده است، می باشد .