سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حمیده خواجه پور – مرکز ازدیاد برداشت از مخازن نفتی،دانشگاه شیراز،شیراز
مازیار محودی –
داوود بی ریا –
شهاب الدین آیت اللهی –

چکیده:
ترشوندگی دیواره های مسیرهای مخزن یکی ازمهمترین عوامل کنترل کننده توزیع سیالات مخزن به شمار میرود استفاده ازمیکروارگانیسم ها درازدیاد برداشت نفت به عنوان یک روش اقتصادی و دوستدارمحیط زیست بازدهی فرایند ازدیاد برداشت نفت را ازطریق کاهش کشش بین سطحی یا تغییر ترشوندگی بهبود می بخشد تحقیق حاضر با بکارگیری یک گونه انتروباکتر جداشده ازمخازن نفتی جنوب ایران با قابلیت تحمل دما و شوری بالا و تولید بیوسورفکتانت به مطالعه تغییر ترشوندگی درمیکرومدلهای شیشه ای به عنوان نماینده ای ازسنگ مخزن ماسه سنگی و یافتن مکانیسم غالب موثردرتغییر ترشوندگی توسط این گونه باکتری پرداخته است نتایج حاصل ازتصاویر میکروسکوپی و همچنین میزان برداشت نفت تغییر ترشوندگی مدل های نفت دوست را به سمت آب دوستی نشان دادند این نتایج ازدیاد برداشت را توسط محلول باکتریایی تا 35/3درصد و درازمایش تزریق بیوسورفکتانت تا 5/1درصد نشان دادند.