سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سارا مهشید – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف
مسعود عسکری – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی ساسانی قمصری – مربی پژوهشی بخش لیزر حالت جامد مرکز تحقیقات لیزر – سازمان انرژی اتمی ای
نرگس افشاری – کارشناس ارشد بخش مواد و پرتوهای یونی – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته

چکیده:

هــدف از انجــام ا یــن پــژوهش ته یــه ذرات نــانومتری اکســید تیتــانیم بــا فرمــول شــیمیایی TiO2 و ســاختار کریســتالی آناتــاز مــیباشــد، کــه بــه روش هیــدرولیز محلــول ا لکلــی تیتــانیم ایزوپروپکســید ) ) TTIP در محیطهای با pH اسید ی، خنث ی و قلیای ی انجام شد . شناسایی و آنالیز ذرات حاصله با کمک دستگاه پراش اشعه ایکس ) ) XRD و میکروسکوپ الکترون ی روبش ی ) ) SEM انجام شد . نتایج حاصله نشان م یدهـد کـه بیشترین اندازه دانه مربوط ب ه pH های قلیای ی و حدود nm ۷۲ م یباشد که در دما ی º C ۰۰۴ کلسینه شده اند . در عین حال در pH های خنثی و یا اسیدی میتوان به ذراتی با انداز کمتر از nm ۰۲ دست یافت