سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد کریم معتمد – استادیار دانشگاه گیلان
مجتبی رضایی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
مهناز کاتوزی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
رضا اسدی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور بررسی اثر خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد اولین برنج هیبرید ایران و مقایسه آن با ارقام محلی و اصلاح شده این آزمایش در قالب اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با اعمال تیمار مدیریت آبیاری در پنج سطح به عنوان عامل اصلی و با استفاده از ارقام مختلف برنج به عنوان فاکتورفرعی در سه تکرار طی سال زراعی 1385 در اراضی تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور – رشت انجام شد. نتایج نشان داد ارقام مختلف برنج به خشک کردن شالیزار، کم آبی و تنش های ناشی از آن عکس الع مل های شدیدی نشان می دهند . برخی از صفات این ارقام شامل عملکرد، ارتفاع، تعداد خوشه در متر مربع و تعداد دانه پرشده در شرایط تنش های خشکی های متفاوت رفتار مشابه داشته و با افزایش تنش خشکی به شدت کاهش می یابند. اماواکنش این ارقام در پاره ای ازصفات اندازه گیری شده مانند تعداد دانه پوک در یک خوشه، طول خوشه و وزن هزار دانه در تیمارهای خشکی مختلف متفاوت می باشد . نتایج نشان داد که رقم غیر بومی در تنش های کم عکس العمل های مشابه دارد ولی در رقم هیبرید تنش های زیاد حساسیت بیشتری را نشان می دهد با این حال رقم محلی به تنش خشکی مقاوم می باشد.