سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود بهزادی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربت جام
کاوه حسن زاده راد – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سعید جاهدی پور – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی و مدرس دانشگاه پیام نور چناران

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع آبی و لزوم افزایش راندمان مصرف آب جهت تولید گندم ، در سال زراعی 85-84 آزمایشی به صورت کرت های خرد شده، درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در شهرستان تربت جام انجام شد. فاکتور اصلی شامل سه سطح تنش خشکی (T1= پنجاه میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A، و T2= هفتاد و پنج میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A و T3= صد میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A) وفاکتور فرعی شامل 5 رقم گندم (کراس اروند=V1، پیشتاز =V2، شیراز=V3، چمران=V4 و مرودشت=V5) بودند. در پایان دوره رشد عملکرد و اجزای عملکرد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد دانه ، بیوماس و راندمان مصرف آب تحت تاثیر تنش خشکی قرار می گیرند. بطوریکه تیمار T1 با عملکرد 5861/3 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه و تیمارهای T2 و T3 کمترین عملکرد دانه را دارا بودندو تیمار T2 و T3 به ترتیب دارای 30 % و 43 % کاهش عملکرد نسبت به شاهد بودند. راندمان مصرف آب در بین تیمارهای مختلف تنش خشکی بین 0.58 تا 0.83 در نوسان بود بطوری که T1 دارای بیشترین مقدار و T2 و T3 کمترین مقادیر را دارا بودندو روند تغییرات راندمان مصرف آب شبیه عملکرد دانه می باشد. اثر متقابل تنش خشکی در رقم برای راندمان مصرف آب معنی دار بود بطوریکه رقم پیشتاز در 50 میلیمتر بیشترین مقدار و رقم شیراز در همین تیمار تنش کمترین مقدار راندمان مصرف آب را دارا بودند.