سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

قاسم مصلحی – دانشیار؛ دانشکده صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی راستی برزکی – دانشجوی کارشناسی ارشد؛ دانشکده صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفها

چکیده:

از جمله فرض های مدل مقدار اقتصادی تولید، عدم تولید قطعات معیوب در حین عملیات تولیدی و نیز عدم توجه به تورممی باشد . اما مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که در نظر گرفتن تولید قطعات معیوب در مدل های تعیین اندازه و ارزش زمانی پولدسته تولید و یا وارد کردن موضوع تورم و ارزش زمانی پول در آنها، منجر به تغییر مقدار بهینه دسته تولید می شود . بنابراین، در سیستم های تولیدی با تولید قطعات معیوب، توجه به این دو عامل به منظور تعیین اندازه ی دسته ی تولید لازم می باشد . این مقاله به بررسی اثر ارزش زمانی پول در مدل مقدار تولید اقتصادی با وجود دوباره کاری پرداخته است . به دلیل پیچیدگی تابع یافتن جواب بهینه به سادگی امکان پذیر نیست؛ ولی یافتن نقطه ی نزدیک به جواب بهینه با هر دقت دلخواه با استفاده از روش های جستجو امکان پذیر است . اثر تورم و ارزش زمانی پول با استفاده از مقادیر عددی مورد بررسی قرار گرفته است . محاسبات عددی نشان می دهد که عدم توجه به تورم و ارزش زمانی پول باعث خطای ً نسبتا زیادی در هزینه می شود .