سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فهیمه جزینی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
محمدحسن صالحی – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

خاک یکی از منابع طبیعی هر کشور است و در برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی کشورها، شناسایی، بهره برداری اصولی و حفاظت از خاک بایستی در اولویت خاص قرار گیرد . تفاوت در فرآیندهای خاکسازی باعث ایجاد تفاوت در خصوصیات فیزیکوشیمیایی و نوع خاک در طول یک شیب می شودشناخت تغییرات خصوصیات خاک مدیریت بهتری از اراضی را سبب می شود . این مطالعه با هدف بررسی اثر پستی و بلندی به عنوان یک عامل خاکساز در تشکیل و تکامل خاک های منطقه و به طور دقیق تر به منظور بررسی اثر راستای شیب و موقعیت زمین نما بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکها صورت گرفته است .