سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مصلح الدین رضائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
اکبر گندمکار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
رضا امین پور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

در مناطق پنبه کاری استان اصفهان پس از تامین آب مورد نیاز گیاه از طریق آبیاری، رژیم حرارتی و میزان مصرف مواد غذایی محدودیت های اصلی در راستای تولید موفق و رضایت بخش پنبه است . بعلت دوره محدود رشد لازم است که آب و کود نیتروژنه کافی در دوران غوزه دهی برای تولید و نگهداری حداکثر غوزه ، در دسترس گیاه قرار گیرد . در مراحل انتهایی رشد باید با اعمال کمبود آب و مواد غذایی، از رشد سبزینه ای گیاه جلوگیری کرده و موجب سقط غوزه هائی که زمان کافی برای رسیدن و باز شدن را ندارند، فراهم نمود .
برای مناطق مرطوب آخرین مرحله تقسیط کود نیتروژنه در مرحله غنچه دهی کامل (Full Square) و برای مناطق خشک اواسط مرحله گل دهی پیشنهاد گردیده استدر نقاط مختلف آریزونا اختلاف معنی داری بین عملکرد الیاف در تیمارهای مصرف کود نیتروژنه بر اساس توصیه کودی، دو برابر توصیه کودی، غلظت نیتروژن نیتراته در دمبرگ و خاک، با تیمار عدم مصرف کود نیتروژنه مشاهده ننموده و تیمار مصرف کود نیتروژنه بر اساس پایش گیاه در طول فصل رشد را پیشنهادگردیده است زود رس شدن پنبه در اثر استفاده از آبهای شور گزارش گردیده شده است اهداف این تحقیق تعیین رژیم مناسب آبیاری و میزان نیتروژن مورد نیاز پنبه به منظور افزایش عملکرد پنبه، صرفه جویی در مصرف آب و حفظ محیط زیست بود .