سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا نژادمحمد نامقی – مدرس مجتمع آموزش جهاد کشاروزی خراسان رضوی
زهرا قلی زاده –
حمید ایران نژاد –

چکیده:

تولید محصول در شرایط خشک سالی و مدیریت منابع آب از مهم ترین مشکلات کشاورزی در چند سال اخیر بوده است . خـاک پـوش هـا مـوادی پوششی هستند که به سطح خاک اضافه می شوند . مواد مختلفی با توجـه بـه هـدف و موقعیـت جغرافیـایی م نطقـه، بـرای ایـن منظور استفاده می گردد . در این آزمایش اثر خاک پوش های مختلف معدنی، کود دامی، کلش، پلی اتیلن، به همراه شـاهد،
بدون استفاده از خاک پوش، بر روی جوانه زنی، وزن خشک زیتوده و عمل کرد وش پنبـه ( رقـم ورامـین ) در منطقـه کرمـان مورد بررسی قرار گرفت . طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار جهت اندازه گیری وزن خشک زیتوده و با چهـار تکرار و در دو دور آبیاری 7 و 14 روز جهت اندازه گیری عملکرد محصول پنبه اسـتفاده گردیـد . درصـد سـبز شـدن بـرای تیمارهای M0 ، M1 ، M2 ، M3 و M4 به ترتیب 50/8 ، 68/3 ، 70/8 ، 52/5 و 65/8 درصد و میانگین وزن خشک زیتوده به ترتیب برابر 300/24 ، 330/48 ، 460/08 ، 435/24 و 514/08 گرم در هر کرت آزمایشی بوده است . تیمار خاک پـوش پلـی اتیلن بیش ترین اثر و بین دو تیمار کود دامی و کلش و دو تیمار ماسه و شـاهد اخـتلاف معنـی دار آمـاری بـا آزمـون دانکـن مشاهده نگردید میانگین عملکرد کل در دور آبیاری 7 روز برای تیمارهای شاهد، ماسه، کلش، کود دامـی و پلـی اتـیلن بـه ترتیب 756 ، 783 ، 925/6 ، 1141/6 ، 1374/8 گرم در هر کرت آزمایشی بود، در حالی که تیمار پلی اتیلن بیش ترین اثر را داشته است ولی در مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن اختلاف معنی داری بین آنها مشاهده نگردید . میانگین عملکرد کل در دور آبیاری 14 روز برای تیمار های فوق به ترتیب 577/8 ، 547/6 ، 745/2 ، 1033/5 و 1130/8 گرم بوده است . بـین تمـامی تیمارها با شاهد اختلاف معنی داری در مقایسه میانگین با آزمون دانکن وجود داشت . در جمع بندی نتایج می توان گفـت کـه با استفاده از انوع خاک پوش می توان عملکرد تولید محصول را به طور معنی داری هم زمان بـا کـاهش مـصرف آب افـزایش داد