سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیروس گشتاسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی
ژاله داورپناه – کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی

چکیده:
این پژوهش به بررسی آثار خشکسالی بر وضعیت بازپرداخت تسهیلات در بانک کشاورزی شعبه دهدشت پرداخته است. از طریق تکمیل ۰۵ پرسشنامه، داده های مورد نیاز جمع آوری شده و با روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.برای برآورد مدل از بسته نرم افزاری spss و Eviews استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که تاثیرخشکسالی بر بخشکشاورزی بصورت کاهش قابل توجهی در درآمد بخش کشاورزی و و به تبع آن عدم بازپرداخت تسهیلات مشاهده می گردد. پسراه کارهای مقابله با پدیده خشکسالی در منطقه پیشنهاد شده است