سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیمان عطاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی تمیزی فر – استاد یار دانشکده مواد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه تمایل فزاینده ای برای استفاده از تنش ها و دماهای عملیاتی بالاتر به منظور حصول کارایی بیشتر درتجهیزاتی از قبیل قطعات نیروگاهی، توربین های گازی و راکتورهای شیمیایی وجود دارد. به این ترتیب درکاربردهای مهندسی در دماهای بالا استحکام گسیختگی بالا و داکتیلیته خزشی مناسب، عوامل و فاکتورهای اثرگذار محسوب می شوند. در تحقیق حاضر، داده های تنش- گسیختگی فولاد فریتی کم آلیاژ Cr-0.5Mo-Si 1.25 در محدوده دمایی 700 تا 800 درجه سانتیگراد و محدوده تنشی 30 تا 50 مگاپاسکال، جمع آوری گرد یده و مورد بررس ی و آنالیز قرار گرفته است . فولاد مذکور کاربرد گسترده ا ی در اتصالات و لوله ک شی Piping) نیروگاه ها ی با سوخت ف سیلی و بو یلرهای صنا یع شیمیایی دارد .در ا ین مطالعه تلاش گرد ید که ارتباط و وابست گی استحکام گسیختگی کوتا ه مدت فولادCr-0.5Mo-Si1.25 به دما و زمان مورد برر سی قرار گیرد. با ترسیم منحنی ها ی زمان گ سیختگی بر حسب تنش و دما، م شخص گرد ید که با افزا یش تنش و دما، عمر گ سیختگی نمون ه ها یخزشی ساخته شده از فولاد مذکور کاهش می یابد