سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ویدا علما – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه شیراز
عبدالمجید رونقی – دانشیار علوم خاک دانشگاه شیراز
بهار ملازم – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه شیراز

چکیده:

بیشتر عناصر غذایی موجود در فاز جامد خاک برای گیاه قابل استفاده نمی باشند . در حقیقت کمتر از ده درصد عناصر به شکل محلول و تبادلی هستند . بدین منظور تغییراتی که در خصوصیات عناصرسبب می شود تا آنها را به شکل قابل استفاده در آورد، مهم می باشند . به ویژه جهت تعیین اینکه کدام شکل عناصر قابل استفاده می شوند و چه تغییراتی برای توزیع عناصر نیاز است عصاره گیری دنباله ای عناصر مختلف در خاک جهت مطالعه نگهداری و رها سازی آنها درخاک بسیار مهم استعصاره گیری دنباله ای عناصر سنگین در خاکها و رسوبات ، روش مفیدی برای تعیین شکلهای شیمیایی عناصر در خاک می باشد . با توجه به اینکه مواد آلی خاک نقش بسیار مهمی در واکنشهای جذب و نگهداری فلزات در خاک ایفا می کنند، هدف از این تحقیق بررسی اثر کاربرد مواد آلی روی توزیع مجدد دو عنصر روی و منگنز می باشد