سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: نهمین کنگره سرامیک ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
اسماعیل صلاحی – پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک
حمید اصفهانی – پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک

چکیده:
با گسترده شدن کاربرد مواد پیشرفته، تولید نانوفیب رها و نانولوله ها امرو ز اهمیت بسیاری پیدا کرده اند. ایجاد نانولوله های اکسید تیتانیوم در بستر تیتانیوم یکی از رو شهای نوین در تولید نانو فیبرهاست. به کمک روش آندایز کردن نانولوله های اکسید تیتانیم به عنوان الگوی متخلخل برای رشد و سنتز دیگر نانوفیبرها استفاده می شود. در این پژوهش به بررسی اثر پارامتر زمان آندایز کردن، بر ساختار و میزان نانولوله ها در ولتاژ پائین پرداخته شده است. ریز ساختار سطح نمونه آندایز شده در زمانهای مختلف توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، فاز تشکیل شده در سطح توسط الگوی پراش پرتو ایکس بررسی شدند. سایر پارامترها مانند ترکیب محلول الکترولیت، دما و فاصله الکترودها ثابت نگه داشته شد. بررسی نتایج نشان داد که با افزایش زمان آندایز کردن در سطح ولتاژ 10 ولت شرایط تشکیل نانولوله های اکسید تیتانیم فراهم شده است.