سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احسان عسکری – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی زاهدی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
پرویز احسان زاده – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف تشعشع UV-B (حذف UV-B، سطح طبیعی تشعشع UV-B و افزایش UV-B معادل % 20 کاهش ازن) بر روی سه رقم کنجد (ورامین، اولتان و یکتا )، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد در تابستان سال 1386 اجرا شد. در این آزمایش در اثر افزایش سطح تشعشع UV-B ارتفاع گیاه، عملکرد دانه ، وزن خشک کل اندام هوایی و شاخص برداشت نسبت به تیمار شاهد کاهش ولی وزن مخصوص برگ افزایش یافت . در اثر حذف اشعه UV-B با استفاده از فیلترهای پلی استری ارتفاع گیاه افزایش ولی عملکرد دانه، وزن خشک کل اندام هوایی و شاخص برداشت کاهش یافت. اثر متقابل سطح تشعشع UV-B با رقم بر درصد روغن دانه معنی دار شد . نتایج این آزمایش نشان می دهد تغییر سطح تشعشع UV-B نسبت به سطح طبیعی آن می تواند به عنوان یک تنش، اثر منفی بر رشد و نمو گیاه کنجد داشته باشد.