سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین نوروزی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ا
سید حسین امیرشاهی – استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
محمد مرشد – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

در این مقاله تاثیر یک سفیدکننده نوری دارای تمایل به الیاف پلیپروپیلن بر تخریب نوری این لیف مورد بررسی قرار گرفته است. الیاف پلیپروپیلن از طریق فرایند رمق کشی با غلظت های مختلف سفیدکننده عمل شدند. الیاف عمل شده و یک نمونه عمل نشده در مقابل پرتوهای فرابنفش تا مدت زمان 700 ساعت قرار گرفتند. بررسی میزان تخریب توسط اندازه گیری اندیس زردی، خواص فیزیکی، آزمایش مشاهده میکروسکوپی، آزمایش لکه گذاری و تکنیک طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز انجام شد. نتایج نشان می دهند که بطورکلی، سرعت تخریب برای نمونه های عمل شده با سفیدکننده نسبت به نمونه فاقد سفیدکننده کمتر می باشد ولی اثر محافظتی سفیدکننده نوری با افزایش زمان در معرض پرتو قرار گرفتن نمونه ها کاهش می یابد.