سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرزاد جلیلی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
کاظم خاوازی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب
ابراهیم پذیرا – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
هادی اسدی رحمانی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

یکی از مهم ترین تنش های غیر ز نده شوری است که باعث کاهش قابلیت تولید محصول درخاکهای مناطق خشک و نیمه خشک می شود. این تحقیق به منظور جداسازی و تعیین خصوصیات محرک رشد سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنزیم ACC deaminase و بررسی تاثیر آنها بر رشد کلزا در سطوح مختلف شوری اجرا شد . ابتدا جدایه های دارای فعالیت آنزیم مذکور به روش نیمه ک می غربال گری شدند . به منظور ارزیابی تاثیر سودوموناسهای با فعالیت آنزیمی ACC deaminase سویه های برتر انتخاب شدند و اثر آنها بر رشد و عملکرد کلزا در شرایط شور، درقالب آزمایشی به صورت فاکتوریل در پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در شرایط کنترل شده و در گلخانه بررسی گردید . فاکتور باکتری در 4 سطح شامل باکتریهای P.f.169 ،P.p.108 ،P.p.11 و P.f.196 و یک سطح بدون باکتری به عنوان شاهد ، فاکتور شوری شامل شوری های 0/335 (به عنوان شاهد )، 5 ، 10 و 15 دسی زیمنس بر متر از منبع آب شور طبیعی بود. غربال گری جدایه ها از نظر فعالیت آنزیم ACC deaminase نشان داد که 14 درصدجدایه ها دارای مشخصه مذکور بوده و بنابراین می توانند از ACC به عنوان منبع نیتروژن استفاده کنند . نتایج نشان داد که تلقیح با باکتریهای منتخب در تعدیل اثرات مضر شوری در ر شد کلزا موثر بوده است . با افزایش در میزان شوری عواملی از قبیل ارتفاع گیاه ، شاخص سطح برگی ، وزن تازه و خشک ، مقدارآب نسبی ، پتانسیل آب برگ ، تعداد خورجین های نابارور، عملکرد بیولوژیک و دانه، جذب پتاسیم و کلسیم کاهش ولی مقاومت روزنه ای ، غلظت سدیم وکلر افزایش یا فت. مقایسه میانگین نتایج نشان می دهد که در هر سطح شوری مورد مطالعه ، تلقیح با باکتریهای منتخب باعث کند شدن روند کاهش در فاکتورهای مورد مطالعه در اثر شوری بوده است.