سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریبا نقدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیمتالورژی و مواد
حامد شاه میر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیمتالورژی و مواد
محمود نیلی احمدآبادی – استاد دانشگاه تهران
یحیی متمنی شربیانی – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

آلیاژهای حافظه دار نیکل تیتانیم دسته ای از موادهستند که بواسطه دارا بودن خواص حافظه داری سوپرالاستیسیته مقاومت به خوردگی بالا و بیوسازگاری کاربردهای بسیاری دارند رفتار ویژه آلیاژ نیکل تیتانیم از قبیل اثر حافظه داری و سوپرالاستیسیته بواسطه استحاله مارتنزیتی ترموالاستیک می باشد دماهای استحاله به شدت تحت تاثیر عواملی از قبیل ترکیب شیمیایی پارامترهای فرایندتولید و تاریخچه کارمکانیکی و حرارتی قراردارد دراین تحقییق آلیاژی با ترکیب اسمی 50/7 درصد اتمی نیکل به روش ذوب مجدد قوسی تحت خلا تهیه گردید عملیات پیرسازی برروی آلیاژهای فوق دردمای 500 درجه درزمانهای مختلف صورت گرفت به منظور بررسی دماهای استحاله از روش کالریتمری روبشی افتراقی و برای بررسی اثر عملیات پیرسازی بررفتار سوپرالاستیک آزمون خشم سه نقطه ای دردماهای مختلف انجام شد.بررسی ها نشان میدهد که فرایند پیرسازی سبب افزایش دماهای استحاله چندمرحله ای شدن استحاله و بهبود خواص سوپرالاستیک درنمونه ها می گردد.