سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مهدی جاویدی – دانشیاردانشگاه شیراز، بخش مهندسی مواد
بهنام عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:
خوردگی تنشی کلریدی در فولادهای زنگ نزن آستنیتی پدیده بسیار شایعی می باشد. خسارات جبران ناپذیری که این نوع خوردگی هرساله بر پیکره صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می گذارد، زمینه ساز مطالعات و مقاله های وسیعی شده است. این مطالعات غالبا به سبب شرایط کاری و فعال شدن نقش کلر در دماهای بالا شکل گرفته اند. هدف این تحقیق بررسی این نوع خوردگی در دماهای کاری ̊ C25 تا ̊ C50، که به خوردگی تنشی دمای پایین شهرت دارد، برای فولاد زنگ نزن AISI 316L در غلظت های متفاوت از یون کلرید می باشد. این بررسی ها در دمای ̊ C40 و در محلول سدیم کلراید اشباع شده از کربن دی اکسید انجام گرفت. برای این منظور آزمون کشش با نرخ کرنش پایین مطابق با الزامات استاندارد NACE TM-0198 انجام شد و معیارهای افت در کاهش سطح مقطع، افت در استحکام کششی نهایی و کاهش زمان شکست به عنوان سنجه های بررسی این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند و با مقایسه با حالتی که آزمون نرخ کرنش کم در هوا و در نرخ کرنش 5-10 صورت پذیرفته بود، استعداد به این نوع خوردگی بررسی شد. همچنین مورفولوژی سطح شکست نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که خوردگی تنشی کلریدی برای فولاد زنگ نزن AISI 316L در محلول سدیم کلراید اشباع از دی اکسید کربن و غلظت های مختلف یون کلر، در دمای ̊ C40 به وقوع می پیوندد.