سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پرویز رمضانپور – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدحسین لعله ئی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
حامد گل زاده – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

خرید برق از کشورهای همسایه به منظور تأمین بخشی از نیاز مصرف در هر کشور می تواند با اهداف مختلفی مانند کاهش تلفات شبکه، ایجاد امکان صادرات به سایر کشورها و یا کاهش میزان انرژی تأمین نشده در شبکه بدون نیاز به افزایش ظرفیت تولید در آن کشور باشد . البته هدف آخر ، یعنی بهبود وضعیت قابلیت اطمینان شبکه ، زمانی رخ می دهد که شرایط خرید برق با شرایطمورد نیاز برای جبران انر ژی تأمین نشده، که ممکن است ناشی از شرایطی مانند بیشتر بودن پیک مصرف از ظرفیت تولیدی، خروج واحدها به خاطر تعمیرات، و یا خروج اضطراری واحدها از مدار باشد، مطابقت داشته باشد . مجموعه مسائلی مانند ظرفیت و انرژی در دسترس برای طرفین، زمان ( فصل و ساعت ) در دسترس، شر ایط مالی ( فروش انرژی یا فروش ظرفیت در دسترس ) ، ظر فیت خطوط ارتباطی، قابلیت اطمینان خطوط ارتباطی، ق ابلیت اطمینان واحدهای نیروگاهی کشور فروشنده برای تأمین برق و مسائلی از این جنس که در قراردادهای خرید برق با کشورهای مجاور مطرح می شود در شاخص های قابلیت اطمینان تأثیر دارند . در این مقاله حالت های مختلفی که کشورهای مجاور می توانند به هم متصل شوند و همچنین قراردادهای خرید قطعی برق از نقطه نظر شاخص های قابلیت اطمینان مورد بررسی قرار می گیرد .