سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا مهشید – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
مسعود عسکری – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی ساسانی قمصری – بخش لیزر حالت جامد، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی ا ثر لخته زدایی بر انداره کریستال های حاصله و آگلومراسیون ذرات است . بدین منظور در تهیه نانوذرات TiO2 با اختلاط نسبت های مختلف آب و الکل در محلول آغازگز و هیدرولیزکننده و سپس اعمال رژیم های حرارتی متفاوت اثر عامل مذکور ب ررسی شد . علاوه براین یک نمونه که در آن کاتالیست هیدرولیزکننده تنها شامل آب می باشد در نسبت بالای آب به الک وکسید ) ) r تهیه ش ده تا توسط آن نقش الکل در لخته زدایی مورد بررسی قرار گیرد . به منظور شناسایی و بررسی ذرات حاصله از دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD)و میکر وسکوپ الکترونی روبشی( SEM( استفاده شد . نتایج نشان می دهد که در نسبت های مولی بالای آب به الک وکسید r>200 عمل لخته زدایی تاث یر مثبت بر واکنش هیدرولیز داشته و باعث انجام کر یستالیزاسیون در دماهای پا یین و در نت یجه جلوگ یری از رشد افراطی ذرات در دماهای بالاتر می شود