سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

در این پژوهش فرایند کشش عمیق هیدرودینامیکی به صورت تجربی و شبیه سازی المان محدود مورد بررسی قرارگرفته است. درابتدا به کمک معادله یک بعدی ناویر- استوکس، روابط توزیع فشار زیر منطقه فلنج و تغییرات فشار مخزن نسبت به عمق کشش بدست آمده است. در آزمایشگاه گرده هایی از جنس St12 به کمک سنبه ای سر کروی به درون محفظه فشار کشیده شده اند. در مرحله بعد فرایند در نرم افزار ABAQUS شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که معادلات مذکور الگوی رفتار سیال را به خوبی بیان می کند. بطوریکه نتایج شبیه سازی تطابق خوبی با نتایج تجربی دارد. همچنین با افزایش فشار ماکزیمم می توان انحرافات شعاع خارجی را کم کرد. توزیع ضخامت نیز با افزایش فشار یکنواختر می شود. اما در فشار های بالا رفتار ورق تغییر می کند. درمنحنی حد بالایی فشار با افزایش عمق کشش ابتدا فشار پارگی کمی کاهش می یابد سپس با شیب تندی افزایش می یابد.