سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

غلامرضا زهتابیان – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران .
فاطمه موحدیان – کارشناس ارشد آبخیزداری
مریم نعیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشکده منابع طبیعی دانش

چکیده:

یکی از مهمترین چالش های بشری در قرن حاضر در ابعاد گوناگون بیابانزایی بوده که از آن تحت عنوان تخریب اراضی نه تنها در مناطق خشک، نیمه خشک وخشک نیمه مرطوب، بلکه در مناطق مختلف مخصوصا کشورهای در حال توسعه یاد میشود . خاک یکی از عوامل موثر در تخریب اراضی میباشد . مناسب ترین روش برای بررسی عوامل موثر در تخریب اراضی و شدت بیابان زایی از نظر متخصصان مدلینگ میباشد . هدف از این تحقیق ارائه نقشه تخریب اراضی حوزه حبله رود بر اساس معیار خاک با MEDALUS 1 است . در سال 1977 اولین اقدام در زمینه ارزیابی
تخریب اراضی صورت گرفت که شامل تهیه نقشه جهانی تخریب اراضی توسط UNESCO 4 ,WMO 2 ,FAO 3 بود . مدالوس با هدف انجام دادن بررسی هایی پایه ای در تخریب اراضی کشورهای مدیترانه ای در سال 1990 توسط کمیسیون اروپا پیشنهاد شد . در سال 1999 مدلی برای ارزیابی و تهیه نقشه تخریب اراضی تحت عنوان ESAs 5 ارایهگردید . در این مدل چهار شاخص تحت عنوان کیفیت خاک، اقلیم، پوشش گیاهی و مدیریت به عنوان شاخص های کلید ی تخریب اراضی تعریف و نهایتا نقشه تخریب اراضی از میانگین هندسی شاخص های مذکور بدست آمد .