سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد عجبی نایینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
ناصر فتورائی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی نویدبخش – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

استخوان برای حفظ یکپارچگی خود همواره دستخوش بازسازی است . نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که 30 درصد بازسازیخواسته است که می تواند توسط میکروکرک های فرسوده آغاز گرد د . همچنین ثابت شده که رابطه میان میکروکرک ها و بازسازی یکرابطه مستقیم است . پس با ایجاد میکروکرک، بازسازی خواسته اولیه تحریک می شود اما با چه مکانیزمی؟ میکروکرکها باعث تغییر درجریان مواد مغذی درون استخوان می گردند که این تغییر جریان به نوبه خود تنش برشی را نیز تغییر می دهد و این تنش برشی بهعنوان محرک سلولهای ترمیم کننده محسوب می شو د . اندازه گیری مستقیم سرعت جریان سیال و تنش برشی در داخل استخوان درحال حاضر امری غیر ممکن اس ت . بنابراین باید از مدلسازی محاسباتی برای مطالعه آن استفاده نمو د . در این تحقیق قصد بر این است کهبا مدلسازی جریان در استخوان متراکم اثر ترک های ریز بر این جریان نشان داده شود . نتایج نشان می دهد که تغییرات در میدان جریان تا 250µm دورتر از نوک میکروکرک است و در فاصله دورت، جریان سیال بیه جریان در استخوان بدون میکروکرک است. همچنین به علت هندسه متفاوت میکروکرک نسبت به سایر منافذ، تنش برشی بزرگتری پیرامون آن دیده می شود.