سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
امید نصیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا،باشگاه پژوهشگران جوان،شهررضا ایرا
محسن بهرامی –
اسماعیل بهرامی –

چکیده:
دراین تحقیق تخریب فوتوکاتالیتیکی آلاینده های نفتی به منظور حمایت ازمحیط زیست با استفاده ازنیمه هادی روی کسید نشانده شده بربسترزئولیت کلینوپتیلولیت درابعادنانو تحت تابش فرابنفش مورد مطالعه قرارمیگیرد نانوذرات کلینوپتیلولیت به روش مکانیکی درابعادنانو تهیه شده و تعویض یون نانو زئولیت حاصل درمحلول نمک ذکر شده با غلظت 0/1 مول برلیتر به مدت24ساعتانجام میشود پس ازصاف کردن تعلیق ها باقلیمانده روی کاغذ به اندازه کافی تا اطمینان ازعاری بودن محلول زیرصافی ازکاتیونهای فلزی با آب شسته شده و پس ازخشک شدن دردمای اتاق به مدت 12 ساعت دردمای 450 درجه سانتیگراد کلسینه میشود موادحاصل با استفاده ازروشهای الگوی پراش اشعه ی ایکس xRD مورد شناسایی و تجزیه قرارمیگیرند فرایند تخریب درطول ازمایش با استفاده ازدستگاه UV-Vis مورد بررسی قرارگرفته و میزان تخریب بررسی میشود دراین تحقیق اثرنورلیزربررسی شده ونتایج نشان میدهد که استفاده ازنورلیزر موجب افزایش 20درصدی میزان تخریب میشود.