سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا علیخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش گیاهان داروئی و عضو باشگاه پژ
خلیل انصاری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
منوچهر جم نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
ضیاء الدین طباطبائ – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات انار ساوه

چکیده:

به منظور بررسی اثر نوع بستر کشت و نوع قلمه انار کولتیوار ملس- ترش ساوه آزمایشی ه ب صورت کر ه تای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلدانی در گلخانه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در سال 1389 انجام شد. کرت های اصلی شامل دو بستر کشت ( بستر ماسه ای، بستر ماسه + پیت) و کرت های فرعی در سه سطح ( قلمه تک جوانه، قلمه سه جوانه، و قلمه بیش از سه جوانه ) بود. درجه حرارت بستر کشت در دامنه 23-27 درجه سانتی گراد حفظ شد. بعد از سه ماه کلیه قلمه ها از محیط کشت ها خارج گردید .نتایج بررسی نشان داد که اثر بستر کشت بر طول ریشه و همچنین اثر نوع قلمه بر تعداد برگ و تعداد شاخه و طول ریشه در سطح پنج در صد معنی دار شد. اثر متقابل نوع بستر کشت × نوع قلمه تنها اثر معنی داری در سطح پنج در صد بر طول ریشه داشت . مقایسه میانگین صفات نشان داد که اثر بستر کشت بر هیچ یک از صفات مورد بررسی اثر معنی داری ندارد . همچنین مقایسه میانگین صفات نشان داد که اثر نو ع قلمه بر کلیه صفات مورد بررسی در سطح پنج در صد معنی دارد است . قلمه چند جوانه در صفات تعداد برگ، تعداد شاخه، تعداد جوانه رشد کرده در بالاترین گروه قرار داشت، در حالیکه بالاترین طول ریشه در تیمار سه جوانه ای مشاهده شد . مقایسه میانگین صفات نشان داد که اثر متقابل بستر کشت × نوع قلمه در صفات تعداد برگ، تعداد شاخه و نیز تعداد جوانه رشد کرده در سطح پنج در صد معنی دار است. و در کلیه صفات ذکر شده تیمار ماسه × قلمه چند جوانه ای در بالاترین گروه قرار گرفت . در حالیکه بالاترین طول ریشه در تیمار خاک پیت+ماسه × قلمه سه جوانه مشاهده شد.