سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
علی شیرازی – دانشیار گروه آموزشی مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
شیرین فیض محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی بین الملل، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدیه سالمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی بین الملل، دانشگاه فردوسی مشهد
علی کاظمی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور ساری

چکیده:
طی دهه های اخیر، رفتار شهروند سازمانی به طور فزاینده ای مورد توجه مدیران و نظریه پردازان سازمانی قرار گرفته است، به طوری که تحقیقات بسیاری در زمینه شناخت عوامل مؤثر بر آن و همچنین نتایج حاصل از تأثیرگذاری این مفهوم بر عملکرد در محیط های سازمانی انجام شده است. پژوهش حاضر اثر هوش هیجانی و توانمندی روانشناختی بر عملکرد شغلی را هم به طور مستقیم و هم با لحاظ کردن رفتار شهرند سازمانی به عنوان متغیر میانجی مورد بررسی قرار داده است. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی همبستگی بوده و به منظور سنجش متغیرها، تعداد ۹۶ پرسش نامه در میان نمونه ای متشکل از کارکنان شرکت های بازرگانی خصوصی سطح شهر مشهد توزیع و جمع آوری گردید. جهت تجزیه تحلیل داده ها نیز از آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار WarpPLS3 و SPSS استفاده شد.طبق نتایج به دست آمده توانمند سازی روانشناختی و رفتارشهروندسازمانی به طور مستقیم بر عملکرد شغلی کارکنان و همچنین دو متغییر توانمند سازی روانشناختی و هوش هیجانی بر رفتار شهروندی کارکنان اثر گذار هستند. رفتار شهروندی سازمانی نیز در رابطه توانمندسازی روانشناختی و هوش هیجانی با عملکرد شغلی نقش میانجی ایفا می کند. در پایان به منظور بهبود عملکرد شغلی پیشنهاداتی برای مدیران این شرکت ها ارائه شده است.