سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
نرگس قناد نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
عطاءالله سیادت – عضو هیئت علمی گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مهران شرفی زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:
به منظور بررسی اثر پرایمینگ و زمان آبیاری اول بر سبزشدن و استقرار گیاهچه ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان در تابستان سال 1391 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول- واحد تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال خوزستان آزمایشی انجام پذیرفت. این آزمایش بصورت طرح اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار با 2 تیمار شامل تیمار پرایمینگ در چهار سطح (P0= شاهد بدون پرایم P1 =پیش تیمار بذور با جیبرلین اسد 100 PPM به مدت 8 ساعت P2= پیش تیمار بذور با KNO31% به مدت 12 ساعتP3 = پیش تیمار بذور با آب مقطر (هیدرو پرامینگ) به مدت16 ساعت) و تیمار زمان آبیاری در 4 سطح شامل ( I1= آبیاری همزمان با کاشت 22تیرماه (شاهد) I2-آبیاری1 مرداد ماه I3= آبیاری 10 مردادماه، I4= آبیاری 20 مردادماه) انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه آنالیز نشان داد تیمار زمان آبیاری بر روی صفات سرعت سبز شدن در مزرعه و درصد سبز گیاهچه در طح احتمال1 درصد دارای اختلاف معنی دار بود. برای صفت تعداد بوته در واحد سطح در هیچ سطحی معنی دار نبود. همچنین برای تیمار پرایمینگ نیز فقط برای صفات سرعت سبزشدن در مزرعه و درصد سبز گیاهچه به ترتیب در سطح 5 درصد و 1درصد معنی دار بود. برای صفت تعداد بوته در واحد سطح در هیچ سطحی معنی دار نبود. همچنین برای تیمار پرایمینگ نیز فقط برای صفات سرعت سبز شدن در مزرعه و درصد سبز گیاهچه به ترتیب در سطح 5 درصد و 1 درصد معنی دار بود. اثرات متقابل زمان آبیاری و سطوح مختلف پرایمینگ نیز برای هیچکدام از صفات مورد بررسی در هیچ سطحی معنی دار نشد. در بررسی اثرات ساده زمان آبیاری و سطوح مختلف پرایمینگ مشخص شد که پرایم آب مقطر به مدت 16 ساعت بهترین پرایم در تاریخ های آبیاری 1 و 10 مردادماه برای صفات سرعت سبز شدن و درصد سبز گیاهچه بوده و همچنین این تیمار پرایمینگ در بررسی اثرات متقابل برای این دو صفت باز بهترین پرایم در تاریخ های آبیاری 1 مردادماه و 22 تیرماه بوده است.