سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هادی عباسی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
مهدی شهابی فر – استادیار و رئیس بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب
عباس خاشعی سیوکی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
حسین ریاحی مدوار – دانشجوی دکتری سازه های آبی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نکته بسیار مهم ازت عنصری مهم و حیاتی برای گیاهان به شمار می رود که عرضه آن بوسیله انسان قابل تنظیم است . ازت عمدتاً به صورت نیترات NO -3 و در شرایط احیایی مقداری نیز به شکل آمونیوم NH +4 جذب گیاه می شود . نیترات ورودی به درون گیاه با مصرف انرژی حاصل از فتوسنتز و با دخالت آنزیمهای احیاکننده، به ازت آمونیاکی تبدیل می گردد . ازت افزون بر شرکت در ساختمان پروتئینها، بخشی از کلروفیل را نیز تشکیل می دهد . گزارش شده است مقدار کل یون نیترات خارج شده در تیمارهای بدون زئولیت تقریباً برابر مقدار ماده اضافه شده به سطح خاک
می باشد %)95) که نشان دهنده شسته شدن تمامی یون نیترات در طی آزمایش می باشد . اما در تیمارهای حاوی زئولیت مقدار کل نیترات خارج شده در تیمارهای 2 ، 4 و 8 گرم زئولیت در کیلوگرم خاک به ترتیب 87/7 و 74/7 و 63/0 درصد از مقدار اضافه شده به خاک می باشد با افزایش مقدار کاربرد زئولیت به میزان 8 گرم در کیلوگرم خاک، یون نیترات خارج شده از ستون خاک کاهش می یابدبصورتی که اثر نگه داشت زئولیت بر یون نیترات کاملا در تیمارها مشهود استدر دانشگاه آریزونا محققین با استفاده از 10-5 درصد زئولیت در خاک، مشاهده کردند با افزایش مقدار زئولیت در خاک میزان آبشویی فاکتورهای NH +4 و NO -3 کاهش می یابد، همچنین میزان توده چمن نیز با افزایش زئولیت افزایش مییابد ] . [ 3 در اثر حرکت آب از ستون خاک میزان آبشویی فاکتور NH +4 ، با افزایش مقدار زئولیت در خاک، کاهش مییابد که مقدار زئولیت به کار برده شده در این تحقیق 0 ، 5 و 10 درصد زئولیت می – باشدجهت کاهش آلودگی زهآب های ازتدار که باعث آلودگی آبهای زیرزمینی میشود استفاده از زئولیت، باعث شده است آبشویی ازت از 21 – 3 درصد به 5 -1 درصد برسد