سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سوگل رسولی – دانشجوی سابق کارنشاسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
اکبر فرقانی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
حسن رمضانپور – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

عناصر کم مصرف از جمله روی در خاک به شکلهای مختلف مانند محلول، تبادلی، آلی، کربناتی، پیوند شده با اکسیدهای منگنز، پیوند شده با اکسیدهای آهن بی شکل، متصل به اکسیدهای آهن متبلور و تتمه وجود دارند . رفتار روی درمحیطهای خاک – گیاه به نوع گونههای شیمیایی وتوزیع نسبی فرمهای شیمیایی این فلز در محلول خاک بستگی دارد و از آنجا که حلالیت این شکلها متفاوت است قابلیت استفاده آنها برای گیاه نیز یکسان نمیباشد و با تغییر در شرایط خاک توزیع روی در میان این شکلها نیز تغییر میکند استفاده از روشهای عصارهگیری دنبالهای در تعیین شکـلهای مختلف روی دانش ما را در مورد اهمیت نسبی این شکـلها در تغذیه گیاهان افزایش میدهد روش عصارهگیری دنبالهای شامل استفاده متوالی از عصارهگیرهای شیمیایی میباشد که بر روی یک نمونه انجام میشود و برای حلکردن انتخابی اجزای شیمیایی مختلف یک عنصر در نظر گرفته شدهاند تحقیق حاضر به منظور مطالعه اثر کشت گیاه ذرت بر تغییر شکلهای مختلف روی در خاکهای اسیدی استان گیلان و نیز تعیین همبستگی بین این شکلها با پاسخهای گیاهی انجام گرفت .