سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
علی اکبر روستا – استادیار دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز دانشگاه صنعتی شیراز
ایمان سبزپوشان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:
دراین مطالعه نقش سه کمک حلال دی متیل کربنات DMC متیل اتیل کتون mek ونرمال بوتیل آمین برافزایش حلالیت روغن آفتابگردان ومتانول درشرایط دمایی یکسان بررسی میشود دراین تحقیق ازمدل NRTL برای پیش بینی غلظت هرجز دردوفاز استفاده شده است پارامترهای مدل بااستفاده ازنرم افزار متلب محاسبه گردید داده های ازمایشگاهی استفاده شده برای هرسه کمک حلال مربوط به دمای یکسان K308/2 می باشد بطور کلی مدل NRTL برای پیش بینی تعادل سه جزئی مایع – مایع برای هرسه سیستم بررسی شده مناسب می باشد با این حال باتوجه به نتایج بدست آمده مدل NRTL برای سیستم حاوی نرمال آمین ازدقت بیشتری برخوردار میباشد