سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید دهمرده – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور زابل
مهدی دهمرده – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
عیسی خمری – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
شیراحمد سارانی – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثر کودهای دامی و شیمیایی بر روی عملکرد دانه و روغن بر کلزای پاییزه رقم RGS003 ، آزمایـشی بـه صورت طرح بلوک کامل تصادفی در قالب چهـار تیمـار و سـه تکـرار در سـال زراعـی 84-85 در پژوهـشکده کـشاورزی دانشگاه زابل ( چاه نیمه ) اجرا گردید . تیمار ها شامل کود مرغی، شتر مرغـی، گـاوی و شـیمیایی بودنـد . کودهـای دامـی بـه میزان 40 تن در هکتار و کود ازته به مقدار 350 کیلوگرم در هکتار و کودهای فسفره و پتاسه قبل از کاشـت بـه میـزان 200 کیلوگرم در هکتار با خاک اختلاط داده شد و یک سوم کود از ته قبل از کاشت و بقیـه آن بـه صـورت سـرک در مرحلـه هشت برگی و در آغاز گل دهی به کرت های آزمایشی اضافه گردید . نتـایج نـشان داد کـه تعـ داد غـلاف در بوتـه، عملکـرد اقتصادی و درصد روغن در تیمار کود شیمیایی نسبت به سایر تیمارها بالاتر بوده و در سطح ٪5 اختلاف معنی داری را نشان داد . از طرفی از نظر عملکرد اختلاف معنی داری در سطح ٪5 بین تیمار کو د مرغـی و شـتر مرغـی مـشاهده نگردیـد . نتـایجحاصله از تجزیه آماری داده های مربوط به ارتفاع بوته ها، تعداد شاخه های جانبی، تعداد دانـه در غـلاف و وزن هـزار دانـه وعملکرد بیولوژیک نشان داد که بین تیمارهای مختلف کودی در سطح ٪5 اخـتلاف معنـی داری وجـود نـدارد . بـا تو جـه بـه نتایج می توان گفت که گیاه کلزا نسب ت به کودهای شیمیایی واکنش مناسب تری را نـشان مـی دهـد و بـرای کـسب حـداکثر عملکرد کمی و کیفیکلزا می توان از کودهای شیمیایی استفاده نمود .