سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد میرزایی حیدری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
عباس ملکی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
روح اله کرمی – کارشناس ارشد زراعت، جهاد کشاورزی ایلام

چکیده:

گندم از مهم ترین گیاهان زراعی جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه به شمار میآید و در مقایسه با سایر محصولات و غلات، بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده استامروزه، تلاش برای افزایش تولید در واحد سطح و مصرف زیاد و نامتعادل کودهای شیمیایی، پیامدهای زیستمحیطی و افزایش هزینه را به همراه داشته است، این امر ضرورت تجدید نظر در شیوههای جدید افزایش تولید محصول را ضروری میسازداستفاده از کودهای میکروبی فسفاته یکی از شیوههای بیولوژیکی برای افزایش تولید در کشاورزی است که میتواند به روش های مختلف باعث افزایش رشد و عملکرد گیاهان زراعی شود فسفر از عناصر مورد نیاز گیاه بوده و یکی از مهم ترین عناصر در تولید محصول است که مصرف بی رویة آن نیز تاثیرات زیان باری دارد، از این رو به کار بردن روش های نوین مانند استفاده از کودهای بیولوژیک می تواند به عنوان راه حلی اساسی بررسی شودهدف از این تحقیق، بررسی اثر کود زیستی فسفاته و تأثیر آن در افزایش عملکرد، و بهبود جذب فسفر است که در کشاورزی پایدار هر منطقه امری ضروری به شمار می آید .