سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا عسکریان زاده – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران
سیروس جعفری – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خو

چکیده:

مهمترین آفت مزارع نیشکر در استان خوزستان ساقه خواران Sesamia spp. می باشند که سالانه خسارت قابل توجه کمی و کیفی به این محصول وارد می کنند . در برنامه کنترل تلفیقی آفت به تمامی شیوه های موثر در کنترل جمعیت آفت توجه می شود . استفاده از واریته های مقاوم و یا مقاوم سازی گیاه به آفات یکی از مهمترین روش های کنترل محسوب می شود . از دیر باز خواص ترکیبات سیلیکاته در مقاومت گیاه به آفت ثابت شده است . گزارش های متعددی از تاثیر میزان سیلیس در گیاه برساقه خواران در گرامینه های مختلف گزارش شده است . برای نمونه علل
مقاومت بعضی از واریته های برنج به ساقه خوار Chilo suppresalis را در تفاوت میزان سیلیس ساقه در واریته های مختلف ذ کرده اندهمچنین علل طغیان ساقه خواران در مزارع ذرت در نیجریه شرقی را به دلیل میزان کم سیلیس خاک در منطقه می دانند با توجه به اینکه با کاربرد سیلیس، مقدار سیلیس در ساقه و برگها افزایش می یابد خصوصاً مقدار سیلیس ساقه که به طور معنی داری با میزان سیلیس بکار رفته مرتبط استو افزایش میزان سیلیس Sesamia spp. ساقه مانع از خسارت سافه خواران می گردد لذا در این بررسی به منظور کاهش خسارت ساقه خواران در مزارع نیشکر، اثر کود سیلیکات پتاسیم بر میزان آلودگی به ساقه خواران و عملکرد نیشکر مطالعه گردید