سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
مجتبی رجب بیگی – دکترای مدیریت دولتی و دانشیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاو
سید علی اکبر احمدی – دکترای مدیریت دولتی و دانشیار جامع پیام نورتهران
سیده الهام حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور مرکز تهران

چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان انجام گردید متغیرهای سرمایه اجتماعی شامل مولفه های اعتماد روابط متقابل ارتباط ساختاراندازه و تنوع به میزان متغیر مستقل و متغیرهای توانمندسازی روانشناختی با ابعاد اثرگذاری معنی داری شایستگی اعتماد و خود مختاری به عنوان متغیرهای وابسته مورد توجه قرارگرفت پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری اطلاعات ازنوع توصیفی پیمایشی بود ازطرفی به لحاظ مطالعه روابط بین دو متغیر یک تحقیق همبستگی نیز به حساب می اید جامعه اماری این پژوهش کلیه کارکنان ادارات اموزش و پرورش شهرستانهای تنکابن و رامسر بودند که به روش سرشماری درپژوهش شرکت داده شدند. برای گرداوری داده ها از دو پرسشنامه پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی با ضریب الفای کرونباخ ۹۱درصد و پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر با ضریب آلفای کرونباخ ۸۷درصد استفاده شد.