سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مجتبی رجب بیگی – دکتری مدیریت دولتی
سیده الهام حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
سیده راحله حسینی – کارشناسی ارشد

چکیده:
تحقیق حاضربا هدف تعیین میزان توانمندی روانشناختی کارکنان و ارتباط آن با هریک ازعوامل سن جنس وضعیت تاهل سطح تحصیلات و سابقه خدمت انجام شد روش پژوهش ازنوع توصیفی پیمایشی بود ازطرفی به لحاظ مطالعه روابط بین دو متغیر یک تحقیق همبستگی نیز به حساب می آید جامعه اماری این پژوهش کلیه کارکنان ادارات اموزش و پرورش شهرستانهای تنکابن و رامسر بودند که به روش سرشماری در پژوهش شرکت داده شدند برای جمع اوری داده های این پژوهش پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر با رضریب پایایی ۰/۸۷ به کاربرده شد برای تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیات تحقیق ازنرم افزار SPSS و ازازمونهای T استودنت و تحلیل واریانس استفاده شد نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری را بین جنسیت و سطح تحصیلات و میزان توانمندی روانشناختی نشان داد