سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا کاملی پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد آسیبشناسی ورزشی و حرکاتاصلاحی دانشگاه تهرا
محمدرضا بیات – استادیار دانشکده تربی بدنی و علو ورزشی دانشگاه تهران
سعید طالبیان – دانشیار دانشکده توانبخشی دانشگاه علو پزشکیتهران
فاطمه کاملی پور –

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطهی قدرت و استقامت عضلات بازکنندهی تنه با کمردرد مزمن بوده است.روش اجرای این پژوهش توصیفی میدانی میباشد. جامعهی آماری آن، شامل 18 زن مبتلا به کمردرد مزمن و 11زن سالم با دامنهی سنی 10 تا 00 سالهی کارمند غیرورزشکار دانشگاه تهران میباشد که از طریق پرسش نامه ی اطلاعات فردی انتخاب گردیدند. در پژوهش حاضر، قدرت عضلانی با دینامومتر ، استقامت عضلانی با تستبایرینگ سورنسن، میزان ناتوانی افراد مبتلا به کمردرد مزمن با پرسش نامه های استاندارد اسوستری و کبک و شدت درد با مقیاس عینی درد ارزیابی شد و اطلاعات حاصل، از طریق آمار توصیفی و آزمون ضریب همبستگی5، در محیط نرم افزاری / پیرسون، درسطح معناداری 50 SPSS )ورژن 10 ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روابطبین متغیرهای قدرت و استقامت ایزومتریکی عضلات باز کنندهی تنه با کمردرد مزمن از طریق ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان قدرت عضلانی با کمردرد مزمن رابطهی معناداری وجود ندارد ) 50 p> ( ؛ اما بین 5/ میزان استقامت عضلانی با کمردرد مزمن رابطهی معناداری وجود دارد ) 50 p< (. یافتههای پژوهش، بیان گر این مطلب است که مهمترین و مؤثرترین عامل در ایجاد کمردرد مزمن، تشدید و برگشتپذیری آن، کاهش استقامتعضلات بازکنندهی تنه و خستگی زودرس این عضلات میباشد که میتواند رخداد کمردرد آینده را پیشگویی نماید؛ در حالیکه، عامل قدرت عضلانی به تنهایی ارزش پیش آگهی در مورد کمردردهای افراد را ندارد