سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد اکبردوست – آزمایشگاه خستگی و شکست دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایر
مجیدرضا آیت اللهی – آزمایشگاه خستگی و شکست دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایر
محمدرضا محمدعلیها – آزمایشگاه خستگی و شکست دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایر

چکیده:

درصد قابل توجهی از لوله ها ی انتقال نفت و گاز روی خاک قرار داشـته و لـذا در برابـر نیروهـای خارجی نظیر انفجار، ضربه وشوک از حفاظت کمتری برخوردار بوده و احتمال آسیب پذیری ایـن لوله ها به نسبت لوله های مدفون در خاک بیشتر می باشد . در ایـن مقالـه بـه بررسـی اثـرات نیروهای ناشی از انفجار بر روی لوله های نفت و گازی که روی سطح خاک قرار دارند، پرداخته
می شود . این انفجار می تواند ناشی از انفجار در بخشهایی از پالایشگاه، انفجـار در خـود خـط لوله و یا اصابت بمب و مواد منفجره دیگر در اطراف خطوط لوله باشد . بدین منظور با استفاده از
نرم افزارحل صریح AUTODYN ، لولـه بـه صـورت دو بعـدی مدلـسازی شـده و تـأثیر مـوج ضـربه انفجار حاصل از یـک مــاده منفــجره کـه در فــواصل مختلفـی از لولـه منفجـر مـی شـود، مـورد بررسی قرار میگیرد . در تحلیلهای انجام شده تنشهای اعمـالی بـه لولـه و نیـز تغییـر فرمهـای لوله در زمانهای مختلف پـس از انفجـار محاسـبه شـده و بـه صـورت نمودارهـایی ارائـه گردیـده
است . نتایج این تحلیلها نشان می دهد که در صورت بروز انفجار در نزدیکی این لوله ها، تنـشها و تغییر فرمهای شدیدی در لوله ایجاد شده و احتمال بروز انفجار ثانویه در این لولـه هـا افـزایش
می یابد . با استفاده از نتایج تحلیلهای انجام شده می توان محدوده ایمنی لوله ها را با در نظر گرفتن قدرت انفجاری مواد منفجر شده تخمین زد .