سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
صاحبعلی منافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
علی اصغر روحانی –
موسی نظری –
سجاد اقبالپور –

چکیده:
برای حذف فلزات سنگین گوناگون نانوذرات مختلفی مورد بررسی قرارگرفتند یکدسته ازنانوذرات استفاده شده برای حذف فلزات سنگین نانوذرات اکسید اهن هستند نتایج استفاده ازاین نوع نانوذرات برا یحذف فلزات سنگین ازآب نشان داد که این نوع ازنانوذرات برای حذف فلزات سنگین ازآب نشان داد که این نوع ازنانوذرات دارای مزایای بسیارزیادی برای استفاده ازحذف فلزات سنگین هستند همچنین درپژوهشهای زیادی که حذف فلزات سنگین با استفاده اززیست توده های جلبکی انجام شد نتایج بسیار خوبی بدست آمد هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر استفاده ازمخلوط نانوذرات اکسید آهن و زیست توده های جلبکی برای حذف فلز کروم از آب است سیستم استفاده شده دراین پژوهش سیستم ناپیوسته بوده و فرایندی که استفاده شد برای حذف فلز فرایند غوطه وری جاذب در محلول حاوی کروم برای حذف فلز کروم از آب بود درمرحله اول ازاین پژوهش زمان حذف بهینه توسط جاذب بدست آمد درمرحله دیگر پژوهش سرعت همزن بهینه و درمرحله نهایی مقدار جاذب بهینه بدست آمد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که بهترین زمان برای حذف زمان یک روز بود و همچنین فرایند فاقد همزن مقدار درصد حذف بیشتری ازخود نشان داد و ازسوی دیگر دراین پژوهش دربازه ای که مورد بررسی قرار گرفت با افزایش مقدار جذب درصد حذف روم از اب افزایش یافت