سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
عارف جلیلی ایرانی – استاد یار دانشگاه آزاد اردبیل، گروه برق-قدرت، اردبیل،ایران
علی رضا نوروزی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اردبیل، گروه برق-قدرت، اردبیل،ایران
محمد یزدانی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اردبیل، گروه برق-قدرت، اردبیل،ایران
مهدی میرزائی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اردبیل، گروه برق-قدرت، اردبیل،ایران

چکیده:
یکی از مسائل اساسی در سیستم انتقال پدیده صاعقه می باشد که همواره از چالش های اصلی طراحی خطوط انتقال بوده است .در این مقاله با مدل سازی المانهای شبکه انتقال وصاعقه، اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه و بیشترین مقدار آن ابتدا بر روی زنجیر مقره برای دو حالت هنگام برخورد به نوک دکل و برخورد به سیم گارد بین دو دکل در دکلهای انتهایی پست و تاثیر مقاومت پای برج بر این فرایند ، شبیه سازی ومقایسه شد و سپس اضافه ولتاژ ایجاد شده بر روی ترانسفورماتور و تاثیر برقگیر در کاهش این اضافه ولتاژ مورد بررسی قرار گرفت. نمونه شبکه از خطوط انتقال 400 KV ( نیروگاه بندر عباس تا حدفاصل پست جناح) انتخاب شده است و برای شبیه سازی آن از نرم افزار EMTP-RVاستفاده شده است.