سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرهاد عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی وا
حسین عبدی زاده – دانشکده فنی دانشگاه تهران
کامیار شیروانی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

کامپوزیتهای پایه آلومینیمی (Al MMC(َ به دلیل وزن سبک ، استحکام بالا ،مدول الاستیسیته ویژه بالا و مقاومت بهسایش عالی و ضریب انبساط حرارتی کم در مقایسه با سایر آلیاژهای رایج بسیار مورد توجه قرار گرفته است.در این تحقیقریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت پایه آلومینیمی از آلیاژ 356.1A با افزودن ذرات تقویت کننده TiB2 با درصدهای حجمی 10 ، 5 و15 و ریخته گری شده در دمای750 درجه بررسی شده است .در تهیه کامپوزیت از روش ریخته گری stir casting استفاده شده و جهت ایجاد تلاطم در مذاب یک پروانه گرافیتی که نقش همزن و بوجود آورنده جریان گردابی حین افزودن ذرات تقویت کننده را ایفا می کند بکار برده شده است .ریز ساختار نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی 1 مورد بررسی قرار گرفت.برای بررسی ترکیب فازی نمونه ها ازروش آنالیزدستگاهی پراش پرتو X استفاده شد..به منظور بررسی تغییرات سختی روش سختی سنجی ویکرز انجام گرفت. با انجام تست استحکام مکانیکی تغییرات حاصله در استحکام کششیمورد بررسی قرار گرفت .بررسی نتایج بدست آمده بیانگر تاثیر مثبت افزودن ذرات سرامیکی و ایجاد شرایط بهینه توسط ذرات TiB2 در کامپوزیت و بهبود خواص آلیاژ پایه میباشد.با افزایش ذرات TiB2 سختی 96 ویکرز در کامپوزیت Al-15%TiB2 حاصل شده ودرکامپوزیت Al-%10 TiB2 استحکام کششی در حدود 32 درصد نسبت به آلیاژ پایه بهبود یافته است