سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیب اله وظیفه شناس رستمی – کارشناس بودجه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده:

اهمیت انجام این تحقیق در این است که به بررسی اقتصادی فعالیت صنعت صید کیلکا پرداخته و با بهره گیری از نتایج حاصله راهکارهائی را ارائه می دهد .
هدف این تحقیق بررسی اقتصادی فعالیت صنعت صید کیلکا است، که اقتصادی بودن و یا غیر اقتصادی بودن متغیر مستقل و ص نعت صید کیلکا متغیر وابسته و هدفمند کردن مدیریت صید متغیر کنترل می باشند . جامعه آماری این تحقیق یکصد و نود و پنج فروند شناورهای صید کیلکا مستقر در بنادر سواحل جنوبی دریای خزر می باشد که 10 درصد از کل جامعه بصورت تصادفی بعنوان حجم نمونه انتخاب شده اند . نتایج حاصل از تحقیقات بعمل آمده حاکی است که فعالیت صنعت صید کیلکا اقتصادی است . زیرا از 20 فروند شناور صید کیلکا که مورد بررسی قرار گرفته است ، فعالیت 14 فروند یعنی %70 اقتصادی و فعالیت 6 فروند، یعنی %30 دیگر آن غیر اقتصادی می باشد .