سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد عبداللهی عزت آبادی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

بیشتر مطالعات مربوط به بازار پسته ایران حکایت از عدم ثبات در این بازار دارد. این عدم ثبات اغلب بصورت نوسانات قیمتی ظاهر می شود. این مطالعات همچنین نشان می دهد که نوسانات بالا و غیر قابل پیش بینی باعث ایجاد زیانهای جبران ناپذیری به تولید کنندگان و تجار پسته شده و هزینه های بالایی را بر دوش دولت گذاشته است. بدین ترتیب شناسایی ، تعدیل و در نهایت حذف نوسانات قیمت پسته و ایجاد ثبات در بازار این محصول امری ضروری می باشد. یکی از فروض اساسی مطرح شده از مطالعات قبلی نقش آفلاتوکسین در ایجاد بی ثباتی در بازار و نوسانات قیمت پسته می باشد. در مقاله جاری این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت . نتایج نشان داد که متغیر آفلاتوکین اثر منفی و معنی داری بر روی قیمت پسته دارد. در صورتیکه در طول دوره مورد مطالعه مشکل آفلاتوکسین وجود نداشت. میانگین قیمت پسته به اندازه 4992 ریال بر کیلوگرم بالاتر از مقدار فعلی بود. علاوه بر این، نوسانات قیمت پسته نیز کم می شد. بطوریکه ضریب تغییر قیمت پسته از 8/73% به 6/06% کاهش می یافت. به عبارت دیگر 2/67% از تغییرات قیمت پسته مربوط به مشکل آفلاتوکسیین است. در نتیجه، فرضیه نقش آفلاتوکسین در بی ثباتی بازار پسته به تایید می رسد. محاسبه تمایل به پرداخت کشاورزان برای بکارگیری استانداردهای بین المللی آفلاتوکسین نشان داد، حداکثر مبلغی که آنها حاضر به پرداخت هستند، برابر 5968 ریال بر کیلوگرم است. بدین ترتیب هر نوع برنامه سلامت غذا (برای مثال HACCP) که هزینه کمتری از این مقدار برای کشاورزان تحمیلکند مورد استقبال قرار خواهد گرفت.