سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سادات هاشمی نسب – دانشجوی معماری
مرجان عباسی – دانشجوی معماری
فاضله منصوری – دانشجوی معماری
سمانه نوری – دانشجوی معماری

چکیده:
در اینکه اصفهان شهرهنر ومعماری است شکی نیست وهمه به این موضوع واقفندولی شاید ازدیدگاه یک طراح محیطیاطراح شهری مسئله کمی متفاوت تر باشد.هدف از این پژوهش ،شناسایی شرایط اقلیمی و معماری همسان با عمارتعالی قاپو اصفهان میباشد که در آن جهت بررسی شرایط اقلیمی آن از عناصر دما،رطوبت ماهانه استفاده شدهاست.روش تحقیق توصیفی ، تحلیلی ، آماری و میدانی میباشد . براساس این امار مورد نیاز شامل عناصر هواشناسیایستگاه شهراصفهان در یک دوره آماری 62 ساله (2011-1951) می باشد . داده های اقلیمی استفاده شده متوسط حداکثر و حداقل دما ، متوسط نوسان ماهانه و سالانه دما ، متوسط حداکثر و حداقل رطوبت نسبی ، مجموع بارندگیسالیانه می باشد.