سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

افشین جعفری مژدهی – موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
لیلا فریور – موسسه مطالعات بین المللی انرژی

چکیده:

این مقاله در چارچوب ادبیات مربوط به توسعه پایدار به بررسی الگوی مصرف انرژی و ارتباط آن با وضعیت آلایندگی زیست محیطی در بنگاه های بزرگ صنعتی کشور می پردازد . مطالعات آماری انجام شده، بر اساس آمار و اطلاعات مربوط به ٢٤٣٢ کارگاه صنعتی دارای ٥٠ نفر کارکن و بیشتر در سال ١٣٧٥ است . بر اساس الگ وی اقتصاد سنجی برآورد شده در این مطالعه، مصرف انرژی ت أثیر مثبت و معنی دار بر میزان آلایندگی فعالیت های صنعت ی دارد . لذا در راستای سیاست گذاری برای نیل به اهداف توسعه پایدار اصلاح الگوی مصرف انرژی در بنگاه های صنعتی کشور می بایست مدنظر قرار گیرد . از طرفی مشاهده می شود که بنگاه های فعال در بخش عمومی بیش از بنگا ه های بخش خصوصی آلودگی زیست محیطی ایجاد می کنند . این امر که به کارآیی پایین تر مدیریت در بخش عمومی مربوط می شود لزوم حرکت در مسیر اعمال سیاست خصوصی سازی را در بازارهای صنعتی کشور نشان می دهد . نتیجه دیگر اینکه ارتقاء سطح تحصیلی کارکنان منجر به کاهش میزان آلایندگی های زیست محیطی می شود .