سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رقیه صفری – دانشکده شیلات، دانشگاه گرگان
عبدالمجید حاجی مرادلو – دانشکده شیلات، دانشگاه گرگان

چکیده:

با در نظر گرفتن وضعیت ذخایر ماهیان خاویاری ، نیاز به تکثیر مصنوعی این ماهیان امری اجتناب ناپذیر می باشد . با توجـه بـه این که در بهره برداری از ماهیان خاویاری استحصال خاویار مدنظر بوده و صید ماهیان خاویاری نارس نه تنها بهره اقتـصادی ندارد بلکه باعث صدمه زدن به ذخایر ماهیان خاویاری می شود . بنابراین تشخیص جنسیت و مرحله رسیدگی جنـسی ماهیـا ن مولد بسیار مهم می باشد زیرا چه بسا دیده شده است که ماهیان ماده نارس که رسیدگی آنها درست تشخیص داده نمی شـود وارد کارگاه های تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری می شوند و در برنامه ریزی تکثیر مصنوعی اختلال ایجاد می کننـد . از آنجـا که در تکثیر مصنوعی نیاز به اسپرم ماهیان نر خیلی کم تر از تخمک های ماهی ماده می باشد . مسئله تعیـین جنـسیت زودتـر از موقع به منظور استفاده از گوشت ماهیان نر و نگه داری ماهیان ماده به جهت تولید خاویار یا استفاده به عنـوان مولـد بـیش از پیش احساس می گردد . به جهـت عـدم امکـان تعیـین جنـسیت تـا سـنین قبـل از تخـم ریـزی از روی ظـاهر ماهیـان از جملـه تاسماهیان محققان در صدد استفاده از روش ها و تکنیـک هـا یی برآمدنـد کـه از جملـه آنهـا مـی تـوان بـه تعیـین جنـسیت بـا روش های مطالعات بافت شناسی، تعیین سطوح استروئید پلاسما، غلظت ویتلوژنین پلاسما، روش التراسـونوگرافی ، مطالعـات ژنتیکی و … اشاره کرد . این مطالعه مروری بر به کارگیری روش های ذکر شده در بالا در صنعت آبزی پروری می باشد