سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
مجید اسدپور – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
حامد علی پور –
مجید محمدی –
علی ابوالفارسی –

چکیده:
دراین مقاله استخراج روغن ازدانههای آفتابگردان با استفاده ازفرایند استخراج به کمک دی اکسید کربن فوق بحرانی با استفاده ازمدل هسته کوچک شونده (shrinking core model انجام شد درآن اثرپارامترهای عملیاتی فشاردما دبی حلال و قطرذرات برعملکرد استخراج مورد بررسی قرارگرفت این فرایند دریک ستون استخراج پرشده دردماهای 313و328و343 درجه کلوین و فشارهای 15تا35مگاپاسکال با قطرذره 0.1-3.0 میلیمتر و سرعت جریان جریان حلال 0.4-4.5 مورد مطالعه قرارگرفته است مدل توسعه یافته دراین مقاله چهارپارامترقابل تنظیم را با عناوین ضریب نفوذموثر ذرات روابط و پارامترهای موجوددرمدل مانند ضریب نفوذموثر درذرات DEP ضریب انتقال جرم دربستر و ذره ks ٚ kf ضریب انتقال جرم دربستر و ذره ضریب پراکندگی محوری DL محاسبه می کند درشرایط مذکور ضریب انتقال جرم ازطریق بستر بین 1.76تا3.75×10-8 و ضریب پراکندگی محوری بین 0.74تا 6- 10×1.07 محاسبه شد ازمقایسه نتایج این مدل با داده های تجربی موجود درمتون نتیجه گرفته میشود که مدل هسته کوچک شونده دراستخراج روغن افتابگردان استخراج سیال فوق بحرانی نتایج کاملا رضایت بخشی ارایه می کند.