سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین مقصودی – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
سعید مینایی – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برای طراحی دستگاهها و تجهیزات فرآوری نیاز به تعیین برخی خواص فیزیکی پسته دهان بسته داریم. در این تحقیق برخی از خواص فیزیکی دانه پسته دهان بسته به عنوان تابعی از میزان رطوبت بین % 5 تا % 40 بر پایه تر ارزیابی شدند. مشاهده گردید که طول، عرض، ارتفاع و جرم واحد دانه پسته دهان بسته با افزایش رطوبت افزایش داشتند. با افزایش رطوبت، کرویت دانهها کاهش و قطر متوسط هندسی افزایش نشان داد. همچنین چگالی توده با افزایش رطوبت افزایش داشت در حالیکه تخلخل و چگالی دانه کاهش یافتند