سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
یاسر سیاه منصورخورین – دانشجویانکارشناسی ارشد مکانیک ماشین آلات کشاورزی
رضا فرخاری –
مسعود فاضلی –
محمد مصری –

چکیده:
دراین تحقیق برخی خواص فیزیکی سه رقم بذرذرت دانه ای که شامل کوردونا کونسور و 704 بصورت تابعی ازچهارسطح رطوبت بررسی شد نتایج نشان داد که رطوبت بربرخی خواص فیزیکی شامل طول عرض ضخامت قطرمتوسط حسابی کرویت 704 و سطح تصویر شده درسطح احتمال 1 درصد اثرمعنی دار دارد و برکرویت کوردونا وکونسور اثرمعنیدار ندارد نتایج نشان داد با افزایش محتوای رطوبتی برپایه خشک مقدارم توسط طول عرض ضخامت و قطرمتوسط حسابی برای بذر 704 به ترتیب از11/27تا11/72و7/29تا7/84و4/66تا5/31و7/74تا9/29 برای بذرکونسور به ترتیب از9/29تا9/52 و7/12تا7/43و5/85تا6/30و7/33تا7/70 برای بذرکوردونا به ترتیب از9/44تا10/16و6/75تا7/49و4/90تا5/36 و 7/03تا7/64 افزایش یافت