سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
رضا فرخاری – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
عبدالله گل محمدی – استادیاردانشگاه محقق اردبیلی
یاسر سیاه منصوری خورین –

چکیده:
دراین تحقیق به بررسی برخی خواص فیزیکی پیاززعفران سه منطقه درخراسان رضوی شامل نیشابور سبزوار وکاشمر پرداخته شد میانگین طول عرض ارتفاع جرم جرم هزاردانه حجم چگالی حقیقی چگالی توده تخلخل کرویت قطر متوسط هندسی قطرمتوسط حسابی و سطح رویه سه منطقه به ترتیب برای نیشابور 23/54 ، ،7/48 ،16/60 ،21/64 ،20/60 ،20/34 ،86/92 ،21/56 ،84/21 ،107/81 ،639/46 ،5755/83 1325/35 و برای سبزوار 26/47 ، ،18/60 ،23/27 22/59 ،21/85 ،82/87 ،19/01 ،85/48 ،106 ،593/51 ،6404/83 ،6/40 1547/60 و برای کاشمر 22/29، ،15/27 ،19/36 18/71 ،84/30 ،28/24 ،80/08 ،111/90 ،510/46 ،4191/44 ،4/19 18/98 و 1123/66 به دست آمد ضریب اصطکاک استاتیکی نیز برروی پنج سطح آهن نئوپان ورق گالوانیزه استیل و آلومینیوم به ترتیب برای نیشابور 0/423 و 0/442 و ،0/247 ،0/441و0/330 و برای سبزوار 0/453 ، ،0/271 ،0/464 ،0/517 و0/336 و برای کاشمر 0/457، ،0/467 ،0/459 ،0/245 و 0/35بدست آمد همچنین زاویه استقرار طبیعی بنه ها برای مناطق نیشابور سبزوار و کاشمر به ترتیب 36/3و31/2 و 35/3 درجه تعیین شد.